Xp
MLB       
Xp
  
KBO       
Xp
  
Mania Community. Your Favorite.
Fun
손바닥 씨름 초고수들
 
1
3
  1751
2019-05-16 14:33:52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

저렇게하는 거였군요...

 

지금까지 전 잘못해도 한참을 잘못하고 있었네요.

 

지금 원심력 연습하러 갑니다.