Xp
MLB       
Xp
  
KBO       
Xp
  
Mania Community. Your Favorite.
MLB-Talk
다저스 신인들이 미쳤네요
 
1
4
  459
2019-06-24 13:00:49

3일 연속 끝내기 라니 정말 대단 합니다.불펜 투수들이 저 모양이래도 계속 이기네요

 

 | http://sports.news.naver.com/…